Δίπλωμα Αυτοκινήτου

Δικαίωμα οδήγησης

 • Οχήματος μέγιστου μικτού βάρους 3.500kg.
 • Συνολικού αριθμού 9 θέσεων μαζί με τον οδηγό.
 • Δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750kg.
 • Η άδεια ισχύει για 15 έτη.

Προϋποθέσεις

 • Για την έκδοση άδειας οδήγησης Αυτοκινήτου ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18οέτος ηλικίας.
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος να έχει άδεια διαμονής, ή άδεια εργασίας για 6 συνεχής μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης.
 • Εάν ΔΕΝ έχω άλλο Δίπλωμα
 • Εάν έχω δίπλωμα Μοτοσυκλέτας

Δικαιολογητικά

 • 4 φωτογραφίες διαβατηρίου για δίπλωμα
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου μαζί με την άδεια παραμονής (αν δεν είναι Έλληνας υπήκοος)
 • Α.Φ.Μ. (μόνο ο αριθμός)
 • Α.Μ.Κ.Α.
 • Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής
 • Αίτηση Εκτύπωσης αδείας οδήγησης με θεώρηση γνησίου υπογραφής

Παράβολα

 • Παράβολο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 50€.
 • Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€.
 • Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.) αξίας 15€.
 • Παράβολο Εξέταση Προσόντων Και Συμπεριφοράς αξίας 15€.
 • Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 18€.

Διαδικασία

Εκπαίδευση

Ο μαθητής πρέπει να παρακολουθήσει:

Θεωρητικά μαθήματα:

 • 21 εκπαιδευτικές ώρες* στον Κ.Ο.Κ. και στην κατανόηση του χειρισμού του αυτοκινήτου.

 

Πρακτικά μαθήματα:

 • 25 εκπαιδευτικές ώρες* στην οδήγηση του οχήματος που πραγματοποιείται σε μεγάλο μέρος της Αθήνας, καθώς και στη εξάσκηση των απαραίτητων δοκιμασιών που χρειάζεται ο υποψήφιος ώστε να πετύχει στη εξετάσεις.

*Η εκπαιδευτική ώρα είναι ίση με 45 λεπτά.

Δικαιολογητικά

 • 2 φωτογραφίες διαβατηρίου για δίπλωμα
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου μαζί με την άδεια παραμονής (αν δεν είναι Έλληνας υπήκοος)
 • Α.Φ.Μ. (μόνο ο αριθμός)
 • Άδειας οδήγησης Μοτοσυκλέτας.
 • Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής
 • Αίτηση Εκτύπωσης αδείας οδήγησης με θεώρηση γνησίου υπογραφής

Παράβολα

 • Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€.
 • Παράβολο Εξέταση Προσόντων Και Συμπεριφοράς αξίας 15€.
 • Χαρτόσημο Επέκτασης Κατηγορίας αξίας 27,02€.

Διαδικασία

Εκπαίδευση

Ο μαθητής πρέπει να παρακολουθήσει:

Πρακτικά μαθήματα:

 • 18 εκπαιδευτικές ώρες* στην οδήγηση του οχήματος που πραγματοποιείται σε μεγάλο μέρος της Αθήνας, καθώς και στη εξάσκηση των απαραίτητων δοκιμασιών που χρειάζεται ο υποψήφιος ώστε να πετύχει στη εξετάσεις.

*Η εκπαιδευτική ώρα είναι ίση με 45 λεπτά.