Αντικατάσταση λόγω Απώλειας - Φθοράς - Κλοπής

Δικαιολογητικά

 • 2 φωτογραφίες διαβατηρίου για δίπλωμα.
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου μαζί με την άδεια παραμονής (αν δεν είναι Έλληνας υπήκοος).
 • Α.Φ.Μ. (μόνο ο αριθμός)
 • Βεβαίωση απώλειας από την αστυνομία.
 • Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο υπογραφής.
 • Αίτηση Εκτύπωσης αδείας οδήγησης θεωρημένη με το γνήσιο υπογραφής.

Παράβολα

 • Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€. (Κωδικός: 28)
 • Παράβολο κλοπής απώλειας άδειας οδήγηση αξίας 30€. (Κωδικός: 29) (Δεν είναι απαραίτητο εάν στην δήλωση κλοπής από την αστυνομία αναγράφεται ότι εκλάπη μέσα από το όχημα.
 • Χαρτόσημο αντιγράφου Άδειας Οδήγησης αξίας 9,02€. (Κωδικός: 66)

    ή

 • Ενιαίο – αντίγραφο εντύπου αδείας οδήγησης για κλοπή – απώλεια αξίας 69,02. (Κωδικός: 37)

Για την συλλογή των δικαιολογητικών:

 1. Να πάτε σε ένα Κ.Ε.Π. και να θεωρήσετε το γνήσιο υπογραφής στις δυο αιτήσεις.
 2. Να εκδώσετε τα παράβολα μέσω του EPARABOLO και να τα πληρώσετε σε μια τράπεζα ή Ε.Λ.Τ.Α. ή μέσω Web Banking. (Για την διευκόλυνση σας μπορούμε να αναλάβουμε την έκδοση και πληρωμή των παραβόλων χωρίς κάποιο επιπλέον κόστος)
 3. Τέλος να  προσκομίσετε όλα τα δικαιολογητικά στη Σχολή ώστε να καταθέσουμε στο αρμόδιο τμήμα και να σας δώσουμε τη βεβαίωση κατάθεσης και στη συνέχεια το νέο δίπλωμα.