Αντικατάσταση λόγω Απώλειας - Φθοράς - Κλοπής

Δικαιολογητικά

 • 2 φωτογραφίες διαβατηρίου για δίπλωμα
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου μαζί με την άδεια παραμονής (αν δεν είναι Έλληνας υπήκοος)
 • Α.Φ.Μ. (μόνο ο αριθμός)
 • Βεβαίωση απώλειας αδείας οδήγησης από την αστυνομία
 • Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής
 • Αίτηση Εκτύπωσης αδείας οδήγησης με θεώρηση γνησίου υπογραφής

Παράβολα

 • Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€. (Κωδικός: 28)
 • Παράβολο κλοπής απώλειας άδειας οδήγηση αξίας 30€. (Κωδικός: 29) (Δεν είναι απαραίτητο εάν στην δήλωση κλοπής από την αστυνομία αναγράφεται ότι εκλάπη μέσα από το όχημα.
 • Χαρτόσημο αντιγράφου Άδειας Οδήγησης αξίας 9,02€. (Κωδικός: 66)

    ή

 • Ενιαίο – αντίγραφο εντύπου αδείας οδήγησης για κλοπή – απώλεια αξίας 69,02. (Κωδικός: 37)

Για την συλλογή των δικαιολογητικών:

 1. Να τυπώσετε τις δυο αιτήσεις και να πάτε σε ένα Κ.Ε.Π. ή αστυνομικό τμήμα και να θεωρήσετε το γνήσιο υπογραφής σας.
 2. Να βγάλετε μια βεβαίωση απώλειας αδείας οδήγησης από την αστυνομία.
 3. Να  προσκομίσετε όλα τα δικαιολογητικά στη Σχολή μας, ώστε να τυπώσουμε τα παράβολα προς πληρωμή και να καταθέσουμε στο αρμόδιο τμήμα.
 4. Τέλος θα σας δώσουμε τη βεβαίωση κατάθεσης και στη συνέχεια το νέο δίπλωμα.