Ανανέωση Άδειας Οδήγησης

Δικαιολογητικά

 • 4 φωτογραφίες διαβατηρίου για δίπλωμα.
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου μαζί με την άδεια παραμονής (αν δεν είναι Έλληνας υπήκοος).
 • Α.Φ.Μ. (μόνο ο αριθμός)
 • Α.Μ.Κ.Α..
 • Άδεια Οδήγησης που πρόκειται να ανανεωθεί.
 • Πιστοποιητικό οφθαλμίατρου για ανανέωση ικανότητας οδήγησης.
 • Πιστοποιητικό παθολόγου για ανανέωση ικανότητας οδήγησης.
 • Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο υπογραφής.
 • Αίτηση Εκτύπωσης αδείας οδήγησης θεωρημένη με το γνήσιο υπογραφής.

Παράβολα

 • Παράβολο ανανέωσης άδειας οδήγησης αξίας 50€. (Κωδικός: 23)
 • Παράβολο εκτύπωσης άδειας οδήγησης αξίας 30€. (Κωδικός: 28)
 • Χαρτόσημο ανανέωσης άδειας οδήγησης αξίας 18€. (Κωδικός: 65)
 • Σε περίπτωση φθοράς της άδειας ή αλλαγής στοιχείων επιπλέον χαρτόσημο αντίγραφο εντύπου άδειας αξίας 9,02€. (Κωδικός: 66)

    ή

 • Ενιαίο – ανανέωση κατηγοριών άδειας οδήγησης αξίας 98€.        (Κωδικός: 36)

Για την συλλογή των δικαιολογητικών:

 1. Πρέπει να έχετε 2 από τις συνολικά 4 φωτογραφίες.
 2. Να επισκεφθείτε συμβεβλημένους ιατρούς με όλα τα δικαιολογητικά για τις απαιτούμενες εξετάσεις περί ανανέωσης άδειας οδήγησης.
 3. Να πάτε σε ένα Κ.Ε.Π. και να θεωρήσετε το γνήσιο υπογραφής στις δυο αιτήσεις.
 4. Να εκδώσετε τα παράβολα μέσω του EPARABOLO και να τα πληρώσετε σε μια τράπεζα ή Ε.Λ.Τ.Α. ή μέσω Web Banking. (Για την διευκόλυνση σας μπορούμε να αναλάβουμε την έκδοση και πληρωμή των παραβόλων χωρίς κάποιο επιπλέον κόστος)
 5. Τέλος να  προσκομίσετε όλα τα δικαιολογητικά στη Σχολή ώστε να καταθέσουμε στο αρμόδιο τμήμα και να σας δώσουμε τη βεβαίωση κατάθεσης και στη συνέχεια το νέο δίπλωμα.